homeactivitiesreflectionsDaily Mass Readingslinkscontact us
ABRIL

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

           

shim1

Jer 11:18-20

Aw7

Jn 7:40-53

shim2

IKA-5 LINGGO NG KWARESMA

Ez 37:12-14

Aw 130

Rom 8:8-11

Jn 11:1-45

shim3

Dn 13:1-9,15-17,19-30, 33-62

Aw 23

Jn 8:1-11

shim4

Nm 21:4-9

Aw 102

Jn 8:21-30

shim5

Dn 3:14-20, 91-92, 95

Dn3

Jn 8:31-42

shim6

Gn 17:3-9

Aw 105

Jn 8:51-59

shim7

Jer 20:10-13

Aw 18

Jn 10:31-42

shim8

Ez 37:21-28

Jer 31

Jn 11:45-56

shim9

LINGGO NG PALASPAS

Is 50:4-7

Aw 22

Fil 2:6-11

Mt 26:14—27:66

shim10

Is 42:1-7

Aw 27

Jn 12:1-11

shim11

Is 49:1-6

Aw 71

Jn 13:21-33,36-38

shim12

Is 50:4-9

Aw 69

Mt 26:14-25

shim13

MISA NG HAPUNAN NG PANGINOON

Ex 12:1-8, 11-14

Aw 116

1 Cor 11:23-26

Jn 13:1-15

shim14

BIYERNES SANTO NG PAGPAPAKASIT NG PANGINOON

Is 52:13—53:12

Aw 31

Heb 4:14-16; 5:7-9

Jn 18:1—19:42

shim15

MAGDAMAGANG PAGRDIRIWANG SA PASOK NG MULING PAGKABUHAY

R1 Gn 1:1-2:2

Aw 104

R2 Gn 22:1-18

Aw 16

R3 Ex 14:15-15:1

Ex 15

R4 Is 54:5-14

Aw 30

R5 Is 55:1-11

Is 12

R6 Bar 3:9-15,32:48

Aw 19

R7 Ez 36:16-17, 18-28

Aw 42/ Aw 51

Ep Rom 6:3-11

Aw 118/ Aw 51

Mt 28:1-20

shim16

LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Sir 42:15-25

Aw 33

Sir 42:15-25

Mk 10:46-52

shim17

LUNES SA LINGGO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 2:14, 22-33

Aw 16

Mt 28:8-15

shim18

MARTES SA LINGGO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 2:36-41

Aw 33

Jn 20:11-18

shim19

MIYERKOLES SA LINGGO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 3:1-10

Aw 105

Luc 24:13-35

shim20

HUWEBES SA LINGGO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 3:11-26

Aw 8

Luc 24:35-48

shim21

BIYERNES SA LINGGO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 4:1-12

Aw 118

Jn 21:1-14

shim22

SABADO SA LINGGO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 4:13-21

Aw 118

Mk 16:9-15

shim23

IKA-2 LINGGO NG MULING PAGKABUHAY

KAPISTAHAN NI KRISTO, HARI NG BANAL NA AWA

Gawa 2:42-47

Aw 118

1 Pd 1:3-9

Jn 20:19-31

shim24

Gawa 4:23-31

Aw 2

Jn 3:1-8

shim25

SN MARKO, EBANGHELISTA

1 PT 5:5-14

Aw 89

MK 16:15-20

shim26

Gawa 5:17-26

Aw 34

Jn 3:16-21

shim27

Gawa 5:27-33

Aw 34

Jn 3:31-36

shim28

Gawa 5:34-42

Aw 27

Jn 6:1-15

shim29

Gawa 6:1-7

Aw 33

Jn 6:16-21

shim30

IKA-3 LINGGO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 2:14,22-33

Aw 16

1 Pd 1:17-21

Luc 24:13-35/a>

           

 

divider

MAYO

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

 

shim1

Gawa 6:8-15

Ps119

Jn 6:22-29

shim2

Sn Atanasio, obispo & doctor ng Simbahan

Gawa 7:51—8:1

Aw 31

Jn 6:30-35

shim3

SN FELIPE AT SANTIAGO, APOSTOLES

1 Cor 15:1-8

Aw 19

Jn 14:6-14

shim4

Gawa 8:26-40

Aw 66

Jn 6:44-51

shim5

Gawa 9:1-20

Ps117

Jn 6:52-59

shim6

Gawa 13:44-52

Ps98

Jn 14:7-14

shim7

IKA-4 LINGGO NG MULING PAGKABUHAY

LINGGO NG MABUTING PASTOL

Gawa 2:14,36-41

Aw 23

1 Pd 2:20-25

Jn 10:1-10

shim8

Gawa 11:1-18

Aw 42

Jn 10:11-18

shim9

Gawa 11:19-26

Aw 87

Jn 10:22-30

shim10

Gawa 12:24—13:5

Aw 67

Jn 12:44-50

shim11

Gawa 13:13-25

Aw 89

Jn 13:16-20

shim12

Gawa 13:26-33

Aw 2

Jn 14:1-6

shim13

Gawa 13:44-52

Aw 98

Jn 14:7-14

shim14

IKA-5 LINGGO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 6:1-7

Aw 33

1 Pd 2:4-9

Jn 14:1-12

shim15

SN MATIAS, APOSTOL

1:15-17

Aw 113

Jn 15:9-17

shim16

Gawa 14:19-28

Aw 145

Jn 14:27-31

shim17

Gawa 15:1-6

Aw 122

Jn 15:1-8

shim18

Gawa 15:7-21

Aw 96

Jn 15:9-11

shim19

Gawa 15:22-31

Aw 57

Jn 15:12-17

shim20

Gawa 16:1-10

Aw 100

Jn 15:18-21

shim21

IKA-6 LINGGO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 8:5-8, 14-17

Aw 66

1 Pd 3:15-18

Jn 14:15-21

shim22

Gawa 16:11-15

Aw 149

Jn 15:26—16:4

shim23

Gawa 16:22-34

Aw 138

Jn 16:5-11

shim24

Gawa 17:15, 22—18:1

Aw 148

Jn 16:12-15

shim

shim25

Gawa 18:1-8

Aw 98

Jn 16:16-20

shim26

Gawa 18:9-18

Aw 47

Jn 16:20-23

shim27

Gawa 18:23-28

Aw 47

Jn 16:23-28

shim28

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAG-AKYAT NG LANGIT NG PANGINOON

Gawa 1:1-11

Aw 47

Eph 1:17-23

Mt 28:16-20

shim29

Gawa 19:1-8

Aw 68

Jn 16:29-33

shim30

Gawa 20:17-27

Aw 68

Jn 17:1-11

shim31

Pagdalaw ng Birheng Maria kay Sta Isabel

Zep 3:14-18

Is 12

Lk 1:39-56

     

 

divider

HUNYO

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

       

shim1

Gawa 22:30; 23:6-11

Ps16

Jn 17:20-26

shim2

Gawa 25:13-21

Aw 103

Jn 21:15-19

shim3

Sn Carlos Lwanga at mga kasamang martir

Gawa 11:21-26; 12:1-3

Ps98

Jn 21:20-25

shim4

DAKILANG KAPISTAHAN NG PENTEKOSTES

Gawa 2:1-11

Aw 104

1 Cor 12:3-7, 12-13

Jn 20:19-23

shim5

Tb 1:3; 2:1-8

Aw 112

Mk 12:1-12

shim6

Tb 2:9-14

Aw 112

Mk 12:13-17

shim7

Tb3:1-11a, 16-17

Ps25

Lk 2:41-51

shim8

Tb 6:10-11; 7:1,9-17;8:4-9

Aw 128

Mk12:28-34

shim9

Tb 11:5-17

Aw 146

Mk12:35-37

shim10

KALINIS-LINISANG PUSO NG BIRHEN MARIA

Tb12:1,5-15,20

Tb13

Lk 2:41-51

shim11

DAKILANG KAPISTAHAN NG BANAL NA SANKATLO

Ex 34:4b-6, 8-9

Dn 3

2 Cor 13:11-13

Jn 3:16-18

shim12

2Cor 1:1-7

Aw 34

Mt5:1-12

shim13

Sn Antonio ng Padua

2Cor 1:18-22

Aw 119

Mt5:13-16

shim14

2Cor 3:4-11

Aw 99

Mt5:17-19

shim15

2Cor 3:15—4:1,3-6

Aw 85

Mt5:20-26

shim16

2Cor 4:7-15

Aw 116

Mt5:27-32

shim17

2Cor 5:14-21

Aw 103

Mt5:33-37

shim18

DAKILANG KAPISTAHAN NG KABANAL-BANALANG KATAWAN AT DUGO

Dt 8:2-3, 14-16

Aw 147

1 Cor 10:16-17

Jn 15:9-11

shim19

2Cor 6:1-10

Ps98

Mt 5:38-42

shim20

2Cor 8:1-9

Aw 146

Mt 5:38-42

shim21

2Cor 9:6-11

Aw 112

Mt 6:1-6, 16-18

shim22

2Cor 1:1-11

Aw 111

Mt 6:7-15

shim23

DAKILANG KAPISTAHAN NG MAHAL NA PUSO NI HESUS

Dt 7:6-11

Aw 103

1 Jn 4:7-16

Mt 11:25-30

shim

shim24

Kapanganakan ni San Juan Bautista

Is 49:1-6

Ps 139

Acts 13:22-26

Luc 1:57-66, 80

shim25

Jer 20: 10-13

Aw 69

Ro 5:12-15/a>

Mt 7:1-5

shim26

Gn 12:1-9

Aw 33

Mt 7:1-5

shim27

Gn 13:2, 5-18

Aw 15

Mt 7:6, 12-14

shim28

Gn 15:1-12, 17-18

Aw 105

Mt 7:15-20

shim29

DAKILANG KAPISTAHAN NI SN PEDRO AT PABLO

Gawa 3:1-10

Aw 19

Gal 1:11-20

Jn 21:15-19

shim30

Gn 17:1,9-10,15-22

Aw 128

Mt 8:1-4

 

 

BACK TO TOP

 

divider

 

Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad

na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw:

Basilica Minor ng Itim na Nazareno (Quiapo) * Parokya ng Sto. Nino de Pandacan * St. Andrew the Apostle *

St. John Bosco (Makati)  * Holy Cross, (Dambana ng Banal na Krus)  * ;Sto Nino de Paz Chapel (Greenbelt) * 

San Agustin  * Our Lady of Fatima  * St. John the Baptist  * Holy Cross(Krus na Ligas)  *

 

 

divider

 

BACK TO TOP

English Filipino